Print

1 Kjøp, salg og bytte av sex

I Norge er det i dag tillatt å selge sex, men forbudt ved lov å kjøpe sex. Den nåværende sexkjøpsloven fra 2009 har en strafferamme på bøter og fengsel inntil seks måneder for å skaffe seksuell omgang ved å yte eller avtale vederlag. Formålet med loven er å forebygge og redusere menneskehandel, få ned antall prostituerte og påvirke holdninger.

De fleste vil sannsynligvis tenke på en kvinne som går gatelangs og selger sex til menn, når man snakker om prostitusjon eller kjøp og salg av seksuelle tjenester. Men dette viser absolutt ikke hele bildet, det finnes ulike former for kjøp, salg og bytte av sex som foregår på mange arenaer. Selv om det vanligste fortsatt er kvinner som selger sex til menn, ser vi også

menn som selger sex til par, menn og kvinner, transpersoner som selger sex til menn, og kvinner som selger sex til kvinner og par.

Kjøp, salg og bytte av seksuelle tjenester har alltid vært et omstridt tema. Både sosialt, religiøst, etisk, politisk og moralsk er dette et samfunnstema som vekker sterke følelser. Det sies at prostitusjon er verdens eldste yrke, og hvis dette stemmer, kan man si at sex er verdens eldste salgsvare. Både det å kjøpe og å selge sex er forbundet med stigma og moralsk fordømmelse på både et personlig og overordnet plan. Det er knyttet mange forestillinger og fordommer til prostitusjonsbegrepet. De aller fleste av oss har noen tanker om hvordan prostitusjon foregår, og hvem den prostituerte er. Ungdom har de samme forestillingene, og det har også hjelpeapparatet. I dag ser vi en økning i bytte av sex i enkelte ungdomsmiljøer. Bytte av sex blant unge skjer på ulike måter og arenaer. Ungdom bytter sex mot klær, dop, et sted å sove eller en plass på russebussen. Ungdommene selv tenker ikke nødvendigvis på dette som en form for prostitusjon eller sexarbeid, men sex som foregår i gråsoner knyttet til forelskelse, utforskning av seksualitet, utforskning av andres og egne grenser, press, tvang, overlevelse og som en løsning på en vanskelig livssituasjon. Bytte av sex forekommer både mellom jevnaldrende og mellom ungdom og voksne.

Enslige mindreårige asylsøkere er svært sårbare, og står i fare for å bli utnyttet når det gjelder salg og bytte av sex. Mange mangler omsorg fra voksenpersoner og har opplevd ulike former for utnytting, som tvangsarbeid, kriminalitet og prostitusjon, både under selve migrasjonen til Norge og etter at de har bosatt seg her. Vi ser at enkelte fortsetter å bytte sex når de kommer til Norge. Det er flere årsaker til dette. Noen gjør det for å kunne sende penger til familien i opprinnelseslandet, andre gjør det for å få omsorg og voksenkontakt eller for å kjøpe seg materielle goder de ellers ikke har råd til.

Det viser seg at helsepersonell i mange tilfeller ikke oppfatter at pasientene selger eller bytter sex. Vi tenker ofte normativt både når det gjelder seksuell praksis og seksuell identitet, og tenker ikke alltid over at de små dryppene vi får av informasjon, kan være en måte å sjekke om vi kan tåle historiene deres og opplevelsene de bærer på.

PKS – et tilbud på Sex og samfunn

Sex og samfunn har siden 2014 hatt et tilbud til personer som kjøper sex (PKS), et prosjekt finansiert av Justisdepartementet. Her kan man komme for samtaler og for å teste seg for SOI. Svært mange av dem vi møter, opplever anger og smitteangst i etterkant av sexkjøpet. De er engstelige for at noen skal få vite, de er engstelige for at en eventuell partner skal gå fra dem, de er redde for å ha pådratt seg en seksuelt overførbar infeksjon som de har tatt med hjem til partner eller aldri blir kvitt. Mange forteller at de kjøpte sex i beruset tilstand, og at de aldri ville gjort det som edru. Andre er nysgjerrige, kjøper sex på ferie, ønsker seg nærhet eller gjør det jevnlig fordi det ikke krever noe spesielt av dem. Noen få lever ut seksuelle fantasier ved å ha sex med mennesker som innehar særtrekk de tenner på, men som de ikke ønsker å identifisere seg med.

Hva gjør du når du møter en som selger

Vær bevisst på alder med tanke på avvergingsplikt, er vedkommende over eller under 18 år? Lytt til vedkommendes historie, hva er viktigst fra pasientens ståsted. Det er ikke nødvendigvis vår oppgave å få pasienten til å slutte å selge sex, men vi kan bidra til å forebygge smitte, tilby smittetest og hepatittvaksine, sjekke om vedkommende er trygg, og være en samtalepartner. Personer som selger sex, har rett til gratis hepatitt B-vaksine.

Hva gjør du når du møter en som kjøper

Tilby smittetest, tilby samtale, sjekk ut hva vedkommende ønsker, lytt til historien og husk at du ikke har noen avvergings- eller meldeplikt.