Print

1 Hygiene

Hygienen består av rutinene for vask, desinfeksjon og sterilisering av utstyr og av den enkelte ansattes hygiene i arbeidet med pasientene. Bare det siste omtales her.

FORMÅL

Hygienen skal hindre smitte til og fra pasienten, neste pasient, kollegaene og rengjøringspersonalet. I tillegg har god hygiene en viktig psykologisk funksjon for pasientene.

HÅNDVASK

Helseinstitusjoner har gått over til hånddesinfeksjon med sprit i stedet for håndvask. Dette kan også være et alternativ til håndvask for de klinikker som ønsker det.

Når?

 •  Før og etter underlivsundersøkelse
 •  Før og etter innsetting og uttak av spiral og p-stav
 •  Før og etter blodprøvetaking
 •  Etter håndtering av urinprøver
 •  Etter håndtering av brukte instrumenter og utstyr
 •  Etter å ha tatt av seg hansker

Hvordan?

 • Jobb ikke med ringer på. Ta helst av armbåndsur. Ha korte negler. Såpe og varmt vann er tilstrekkelig.
 • Skyll hendene under varmt, rennende vann.
 • Ta såpe fra beholderen.
 • Vask hendene grundig i minst 10 sekunder. Husk tommelen, fingertuppene og mellom fingrene.
 • Skyll av såpen.
 • Tørk hendene godt med engangs papirhåndkle.
 • Steng kranen med det brukte papirhåndkleet slik at de rene hendene ikke berører kranen.

USTERILE HANSKER

Når?

Engangshansker (usterile) skal benyttes bare ved konkrete arbeidsoppgaver:

 • Ved underlivsundersøkelse
 • Ved prøvetaking
 • Ved mikroskopering
 • Ved direkte kontakt med instrumenter og utstyr som har vært i kontakt med kroppsvæsker og slimhinner

Hvordan?

Hanskene tas på, på vanlig måte. Sår og rifter på hendene dekkes først med plaster. Dersom arbeidet blir avbrutt, tas hanskene av og hendene vaskes. Etter bruk kastes hanskene og hendene vaskes.

Hansker bør alltid fjernes før man håndterer utstyr som ikke er i direkte kontakt med pasienten. Ved å håndtere annet utstyr med rene, hanskefrie hender forhindrer man forurensing med kroppsvæsker.

STERILE HANSKER

Når?

Sterile engangshansker skal benyttes bare ved konkrete arbeidsoppgaver:

 •  Ved småkirurgiske prosedyrer, som innsetting og uttak av p-stav

Hvordan?

Sterile hansker skal tas på uten at de sterile områdene av hanskene berøres. Sår og rifter på hendene dekkes først med plaster. Dersom arbeidet blir avbrutt, tas hanskene av og hendene vaskes. Etter bruk kastes hanskene og hendene vaskes.

Hansker bør alltid fjernes før man håndterer utstyr som ikke er i direkte kontakt med pasienten. Ved å håndtere annet utstyr med rene, hanskefrie hender forhindrer man forurensing med kroppsvæsker.

ORDEN

Det er enklere å opprettholde god hygiene dersom det er orden på kontoret. Hold skrivepult og undersøkelsesbord atskilt. Rydd opp etter hver pasient. La ikke brukt emballasje, prøvepinner, beskyttelsespapir og annet utstyr bli liggende.

EKSPONERING FOR SMITTEFARLIG MATERIALE

Med eksponering menes her en hendelse som kan føre til smitte av helsepersonell med blodbårent smittestoff fra en pasient. Følgende forutsetninger må være oppfylt for at en hendelse kan føre til smitte:

 • Smittestoff er til stede ved at kilden er smitteførende og personell er eksponert for blod, sårvæske, sæd eller cervixsekret.
 • Smittestoffet har en smittevei og inngangsport ved stikk på nål eller annen skarp gjenstand, bitt som forårsaker blødning, eller kontaminering av øye, munnslimhinner eller skadet hud.
 • Den eksponerte er ikke immun (naturlig eller vaksinert).

Forebygging

 • Gode arbeidsrutiner
 • Hansker
 • Bruk plaster på sprekker og sår.
 • Sprøyter og nåler kastes direkte i gul boks.
 • Objektglass kastes i gul boks.

Fjerning av blodsøl

Ta på hansker. Fjern blodet med cellestoff eller lignende fuktet med 70 % sprit. Deretter fuktes området med kloramin (eller kloricid). Etter én time vaskes området med vann.

Oppfølging etter eksponering

Vask sår eller stikkstedet godt med såpe og vann og desinfiser deretter med spritløsning. Ved eksponering på øyne skal det skylles med rikelig med vann.

Deretter kontaktes lege for vurdering av indikasjon for posteksponeringsimmunisering etter retningslinjer fra Folkehelseinstituttet (se Smittevernhåndboka). Ikke send pasienten hjem før det er vurdert å be vedkommende om tester for hiv og hepatitt B og C.